zwiń
. w/s ustalenia wysokości podstawowych kwot d... Wersja od:

ZARZĄDZENIE Nr 56/19

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości podstawowych kwot dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ), art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)

z arządzam, co następuje:

§1.

W roku budżetowym 2019 kwota roczna dotacji podstawowej wynosi dla:

a) przedszkoli : 8.704,98 zł

b) oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych: 9.345,32 zł

§2.

Określa się statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30. 09 2018 r.

a) w przedszkolach - 506

b) w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych - 93

c) uczniowie objęci wczesnym wspomaganiem- 0

d) wychowankowie lub uczestnicy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych - 0

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Czerska

/-/ Przemysław Biesek-Talewski

Uzasadnienie

Ogłoszenie podstawowych kwot dotacji oraz statystycznej liczby uczniów, wynika z art. 46

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203).