zwiń
. w/s zmiany Zarządzenia Nr 846/18 Burmistrza... Wersja od:

ZARZĄDZENIE Nr 906/18

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 846/18 Burmistrza Czerska z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 14 ust. 8, art. 43 ust. 2 pkt 1 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), w związku z Uchwałą Nr XL/364/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2018 rok

zarządzam, co następuje:

§1.

W Zarządzeniu Nr 846/18 Burmistrza Czerska z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2018:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

W roku budżetowym 2018 kwota roczna dotacji podstawowej wynosi dla:

a) przedszkoli: 7527,12 zł,

b) oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych: 6539,72 zł”,

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

Wskaźnik zwiększający dla szkoły podstawowej na terenach wiejskich wynosi Wzt = 1,076”.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza – Grzegorzowi Klauzie.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Uzasadnienie

Obowiązek aktualizacji kwoty dotacji i wskaźnika zwiększającego oraz ich publikacjach wynika z art. 43 ust. 2 pkt 1 oraz art. 14 ust. 8 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203).

Z uwagi na powyższe wydanie niniejszego zarządzenia uważa się za konieczne i uzasadnione.