zwiń
. w/s określenia kryteriów oraz punktów za po... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXXVII/350/17

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów oraz punktów za poszczególne kryteria rekrutacji do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czersk, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czersk:

1) wielodzietność rodziny kandydata – 3 pkt,

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły, w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja – 1 pkt.

§2.

Za potwierdzenie spełniania kryterium, o którym mowa w § 1 ust. 1 uznaje się oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o wielodzietności rodziny w której wychowuje się kandydat.

§3.

Potwierdzenie spełniania kryterium, o którym mowa w § 1 ust. 2 dokonuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.