zwiń
Pomor.2014.1234 w/s określenia zasad i trybu przeprowadzani... Wersja od: 2014-04-08

UCHWAŁA Nr XXXVI/289/14

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czersk

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Czersk, zwane dalej konsultacjami przeprowadza się:

1) w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

2) w sprawach ważnych dla gminy.

§2.

Burmistrz Czerska jest uprawniony do podejmowania decyzji o przeprowadzeniu konsultacji na zasadach określonych w niniejszym dokumencie, o ile nie zostały one zastrzeżone do kompetencji Rady Miejskiej.

§3.

1.  Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzane na podstawie:

1) uchwały Rady Miejskiej w Czersku,

2) zarządzenia Burmistrza Czerska.

2.  Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien określać:

1) proponowany termin i zakres przedmiotu konsultacji,

2) propozycję formy konsultacji,

3) określenie sposobu udziału wnioskodawcy w organizacji i prowadzeniu konsultacji,

4) uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych.

§4.

Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie wiążą organów chyba, że ustawa stanowi inaczej.

§5.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych poprzedzone jest przygotowaniem przez Burmistrza procedury polegającej w szczególności na:

1) wyznaczeniu osoby koordynującej i odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji społecznych,

2) wyborze formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych,

3) zaplanowaniu procedury konsultacji społecznych,

4) określeniu sposobu ich finansowania.

§6.

1.  Przeprowadzenie konsultacji społecznych powinno być poprzedzone akcją informacyjną, trwającą co najmniej 14 dni. Informacje w tym zakresie powinny zawierać co najmniej przedmiot konsultacji, formę, sposób i miejsce prowadzenia konsultacji, ich termin oraz zakres terytorialny.

2.  Akcja informacyjna o konsultacjach społecznych prowadzona jest poprzez:

1) umieszczanie ogłoszenia na stronie internetowej Gminy Czersk,

2) umieszczanie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej,

3) umieszczanie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

3 Akcja informacyjna o konsultacjach społecznych może być prowadzona poprzez:

1) umieszczanie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w miejscach ogólnodostępnych,

2) inne efektywne sposoby dotarcia do uczestników konsultacji społecznych.

§7.

3. Wszystkie rozstrzygnięcia dotyczące czasu, formy, sposobu oraz celu przeprowadzania konsultacji podejmuje Burmistrz w drodze zarządzenia.

4. Wybrana forma konsultacji społecznych powinna uwzględniać wyniki wstępnej analizy, określającej adresatów oraz uczestników konsultacji na danym obszarze lub potencjalnie zaangażowanych w dany projekt.

4. W konsultacjach mogą uczestniczyć:

1) wszyscy pełnoletni mieszkańcy Gminy Czersk, jeżeli sprawa dotyczy całej gminy,

2) określona grupa mieszkańców, jeżeli sprawa dotyczy tej właśnie grupy.

§8.

1. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone:

1) na protokołowanych, bezpośrednich spotkaniach z uczestnikami konsultacji społecznych, prowadzonych w sposób umożliwiający składanie wniosków i uwag, którym przewodniczy Przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz Czerska lub upoważniona przez niego osoba,

2) w formie ankiet, w tym ankiet internetowych,

3) poprzez formularze, w tym internetowe, umożliwiające wyrażenie opinii,

4) przez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłanych drogą elektroniczną,

5) przez przeprowadzenie badań w celu określenia preferencji społecznych.

2. Burmistrz może powierzyć przeprowadzenie konsultacji społecznych wyspecjalizowanym podmiotom, zajmującym się badaniem opinii publicznej.

3.  Konsultacje społeczne przeprowadza się w terminie od 7 dni do 90 dni.

§9.

Wyniki konsultacji Burmistrz podaje do wiadomości:

1) Radzie Miejskiej, na najbliższej sesji po przeprowadzeniu konsultacji,

2) mieszkańcom gminy, w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

§10.

Konsultacje społeczne uznawane są ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów w nich uczestniczących, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą.

§11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami zakłada, że Burmistrz Czerska jest organem uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla gminy, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady Miasta.

W związku z inicjatywą Burmistrza Czerska w zakresie wprowadzenia "Budżetu Obywatelskiego" na rok 2015 zachodzi potrzeba określenia sposobu przeprowadzania w Gminie Czersk konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla gminy.

Mając na uwadze, że powyższa inicjatywa Burmistrza Czerska ma na celu budowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za koniecznie i uzasadnienie

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska