zwiń
Pomor.2014.442 w/s ustanowienia wieloletniego programu osł... Wersja od: 2014-02-01

UCHWAŁA Nr XXXV/285/14

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 21 stycznia 2014 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz.182 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania “Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020, który stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 ma na celu ograniczenie m. in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola poinformuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.

Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu gminnym.

Wydatki na żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących w dyspozycji osób i rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/285/14

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 21 stycznia 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

"POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020

Podstawa prawna programu

Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

Program został utworzony i przyjęty przez Radę Miejską w Czersku w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 (M. P. z 2013 r., poz.1024).

Program będzie realizowany w latach 2014 - 2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Czersk.

Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialno - bytowej.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,

- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

Ubóstwo rodzin, wykluczenie społeczne, zjawisko niedożywienia dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na zakup żywności pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci. Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.

W związku z powyższym oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się zasadne i konieczne wprowadzenie i uchwalenie programu osłonowego.

Podmioty realizujące program

Program realizuje i koordynuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku jako samorządowa jednostka organizacyjna, we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły, przedszkola) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzącymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i uczniowie z terenu Gminy Czersk.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu udziela się wsparcia :

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dziecko lub uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie wyżej wymienionej pomocy nie wymaga ustalenia sytuacji rodziny i przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek.

Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z powyższym zapisem , nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Czersk w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Finansowanie programu

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana będzie kwartalna i roczna informacja, będąca składową rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 przyjętego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 1024)