zwiń
Pomor.2015.2334 w/s zmiany Uchwały nr XXIII/184/12 Rady Mie... Wersja od:

UCHWAŁA Nr VII/79/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/184/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czersk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2 i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

W załączniku do Uchwały nr XXIII/184/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czersk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych wprowadza się następująca zmianę:

- dla obwodu głosowania nr 7 w Krzyżu w miejsce Świetlicy Wiejskiej w Krzyżu, 89-642 Rytel ustala się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej w Zespole Szkół w Rytlu - Filia w Krzyżu, Krzyż 28, 89-642 Rytel.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§3.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Słupsku.

§4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

W Uchwale nr XXIII/184/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czersk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, jako siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania nr 7 wskazano „Świetlicę Wiejską w Krzyżu, 89-642 Rytel”.

Z uwagi na zasadność wniosku - radnego p. Zbigniewa Bielińskiego dot. wskazania szkoły publicznej w Krzyżu jako lokalu wyborczego, a nie świetlicy wiejskiej w tejże miejscowości, wymagane jest uaktualnienie przedmiotowej uchwały.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.