zwiń
Pomor.2011.171.3919 w/s określenia wzoru formularza deklaracji... Wersja od: 2012-01-01

UCHWAŁA Nr XII/81/11

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. – Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. – Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2001 r. o podatku leśnym (t. j. – Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§5. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§6. Określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§7. Traci moc uchwala Nr XXXII/372/05 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji, deklaracji i załączników w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XII/81/11

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 1 grudnia 2011 r.

Zalacznik1.pdf

ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XII/81/11

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 1 grudnia 2011 r.

Zalacznik2.pdf

ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XII/81/11

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 1 grudnia 2011 r.

Zalacznik3.pdf

ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XII/81/11

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 1 grudnia 2011 r.

Zalacznik4.pdf

ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XII/81/11

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 1 grudnia 2011 r.

Zalacznik5.pdf

ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XII/81/11

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 1 grudnia 2011 r.

Zalacznik6.pdf