Akty tematycznie:

Wszystkie
Ilość aktów: 359
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Pomor.2015.2594w/s zmiany uchwały nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Czersku
Pomor.2015.2310w/s utworzenia Obwodu Głosowania nr 15 w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Chojnicach mieszczącym się w Czersku w związku z przewidywanym referendum ogólnokrajowym
Pomor.2015.2309w/s poboru opłaty targowej i wskazania jej inkasentów
Pomor.2015.2334w/s zmiany Uchwały nr XXIII/184/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czersk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
Pomor.2015.2365w/s zmiany Uchwały nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czersk”
Pomor.2015.1819w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pomor.2015.1889w/s zmiany Uchwały Nr XLVI/447/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
w/s poboru opłaty targowej i wskazania jej inkasentów
w/s zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
w/s wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy użyczenia budynku położonego w Czersku przy ul. Pomorskiej 10
w/s zmiany Uchwały nr IV/43/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Czersk
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk
w/s zmiany Uchwały nr XXX/251/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
Pomor.2015.1153w/s ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czersk
w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2015
Pomor.2015.2073w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Widokowej i Wrzosowej we wsi Ostrowite
Pomor.2015.858w/s utworzenia odrębnego Obwodu Głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 roku
Pomor.2015.1023w/s zmiany statutów ośrodków kultury
w/s przyjęcia Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Czersk
w/s zatwierdzenia porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na zakup energii elektrycznej
w/s powołania radnych do składu Kapituły opiniującej nadawanie tytułów "Honorowy Obywatel Czerska" oraz "Zasłużony dla Czerska"
w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czersk na rok 2015
w/s uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
w/s uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2015
w/s zmiany Uchwały nr XIII/94/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku na lata 2012 - 2014
w/s udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej
w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie Karsin
w/s przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Czersku na rok 2015
Pomor.2015.483w/s zmiany Uchwały nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Czersku
w/s wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk
Pomor.2015.484w/s zmiany Uchwały nr XL/340/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników z terenu gminy Czersk osiągających wysokie wyniki sportowe
Pomor.2015.342w/s uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2015 rok 
w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Złotowo
Pomor.2015.868w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Starego Urzędu
Pomor.2015.713w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działki o nr 300/3 we wsi Rytel
Pomor.2015.486w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Polnej w Rytlu
w/s wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy budynku Centrum Informacji Turystycznej w Czersku
w/s powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Czersku i określenia ich składu liczbowego
w/s ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Czersku
Pomor.2015.709w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Krzyż
Pomor.2015.1w/s obniżenia ceny skupu 1 q żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
w/s ustalenia dopłat do grup taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w/s zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
w/s rozwiązania Straży Miejskiej w Czersku
w/s ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Czerska
w/s przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czersku na rok 2015
w/s zmiany Uchwały nr XXVII/248/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czersk do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Sandry Brdy”
w/s zmiany Uchwały nr XXXVII/360/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka””
w/s zmiany Uchwały nr XV/154/2000 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn. „Chojnicki Bank Żywności”
w/s wystąpienia Gminy Czersk z Lokalnej Organizacji Turystycznej „Bory Tucholskie”