Akty tematycznie:

Wszystkie
Ilość aktów: 417
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
w/s przyjęcia Programu „Czerska Karta Seniora”
w/s poboru opłaty targowej w drodze inkasa
w/s regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk
w/s wzniesienia pomnika – miejsca pamięci związanego z nawałnicą w dniu 11 sierpnia 2017 roku
w/s wydatków budżetu Gminy Czersk, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2019 - 2033
w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 21 Lutego w mieście Czersk
w/s rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerska
w/s przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Czersk za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018
w/s regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk
w/s uchylenia Uchwały Nr XXIX/278/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czersk do realizacji partnerskiego zadania Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla
w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w/s absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2018
w/s udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania
w/s postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
w/s ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/217/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Czersk
w/s zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
w/s wyrażenia woli przejęcia na własność Gminy Czersk odcinków dróg leśnych
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2019 - 2033
w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojciechów
w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku – ze zmianą „2007”
w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk we wsi Łąg
w/s wskazania dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Czersku do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Czersku
w/s wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
w/s udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku – Kościele Parafialnym p.w. Św. Marii Magdaleny w Czersku
w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rzemieślniczej i usługowej we wsi Złotowo
w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 118/1 oraz części działki o nr ewid. 117 położonych w obrębie Łąg – Lipki
w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Rytel
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Czersk
w/s wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennego opiekuna prowadzącego działalność gospodarczą na własny rachunek na terenie Gminy Czersk
w/s wniesienia w formie aportu prawa własności nieruchomości nr 1686/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Czersk, Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w/s wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czersk na rok 2019
w/s zmiany Uchwały nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czersk"
w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk
w/s zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
w/s udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej na budowę drogi 2612 G Czersk – Łukowo
w/s zmiany Uchwały Nr III/24/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Karsin z dnia 18 grudnia 2018 roku
w/s zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku
w/s ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czersk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Gen. Hallera w Czersku
w/s wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom dotychczasowych oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku
w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w 2019 r.
w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Starogardzkiej, Wicka Rogali i Podgórnej w Czersku
w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Tucholskiej, Starego Urzędu i Łosińskiej w Czersku
w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, letniskowych i usługowych w Rytlu, gmina Czersk
w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Porzeczkowej, Jagodowej, Agrestowej, Poziomkowej, Jeżynowej i Truskawkowej w Czersku
w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Chojnickiej, Kościuszki, Alei 1000-Lecia, Browarowej i Starego Urzędu w Czersku
w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Kościuszki, Królowej Jadwigi, Dr. Zielińskiego i Dworcowej w Czersku