Akty tematycznie:

Wszystkie
Ilość aktów: 221
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Pomor.2015.2594w/s zmiany uchwały nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Czersku
Pomor.2015.2310w/s utworzenia Obwodu Głosowania nr 15 w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Chojnicach mieszczącym się w Czersku w związku z przewidywanym referendum ogólnokrajowym
Pomor.2015.2309w/s poboru opłaty targowej i wskazania jej inkasentów
Pomor.2015.2334w/s zmiany Uchwały nr XXIII/184/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czersk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
Pomor.2015.2365w/s zmiany Uchwały nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czersk”
Pomor.2015.1819w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pomor.2015.1889w/s zmiany Uchwały Nr XLVI/447/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Pomor.2015.1153w/s ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czersk
Pomor.2015.2073w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Widokowej i Wrzosowej we wsi Ostrowite
Pomor.2015.858w/s utworzenia odrębnego Obwodu Głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 roku
Pomor.2015.1023w/s zmiany statutów ośrodków kultury
Pomor.2015.483w/s zmiany Uchwały nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Czersku
Pomor.2015.484w/s zmiany Uchwały nr XL/340/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników z terenu gminy Czersk osiągających wysokie wyniki sportowe
Pomor.2015.342w/s uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2015 rok 
Pomor.2015.868w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Starego Urzędu
Pomor.2015.713w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działki o nr 300/3 we wsi Rytel
Pomor.2015.486w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Polnej w Rytlu
Pomor.2015.709w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Krzyż
Pomor.2015.1w/s obniżenia ceny skupu 1 q żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
05-12-2014Pomor.2014.3950w/s uznania dębu szypułkowego za pomnik przyrody
09-12-2014Pomor.2014.4064w/s zmiany Uchwały nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czersk"
06-12-2014Pomor.2014.3997w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego
29-10-2014Pomor.2014.3416w/s określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników z terenu gminy Czersk osiągających wysokie wyniki sportowe
26-06-2014Pomor.2014.2579w/s zmiany Uchwały Nr XX/146/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czersk na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
12-08-2014Pomor.2014.2578w/s zmiany statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku
12-08-2014Pomor.2014.2577w/s zmiany Uchwały nr XXXII/309/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie „Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli”
Pomor.2015.2020
09-07-2014Pomor.2014.2215w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Starogardzkiej i Podgórnej w Czersku
28-06-2014Pomor.2014.2160w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
28-06-2014Pomor.2014.2159w/s zmiany Uchwały Nr XXXIII/260/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk
15-05-2014Pomor.2014.1754w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej we wsi Złotowo
13-05-2014Pomor.2014.1726w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Wczasowej i Letniskowej we wsi Rytel
27-03-2014Pomor.2014.1583w/s utworzenia odrębnego obwodu głosowania
02-05-2014Pomor.2014.1610w/s ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czersk, wykraczające poza podstawę programową
27-03-2014Pomor.2014.1582w/s zmiany Uchwały nr XXII/184/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czersk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
01-05-2014Pomor.2014.1545w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Długiej w mieście Czersk
24-04-2014Pomor.2014.1435w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Wielewskiej w mieście Czersk
01-05-2014Pomor.2014.1546w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Szkolnej, Głównej i Cisowej we wsi Malachin
01-05-2014Pomor.2014.1547w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Jatowskiej we wsi Rytel
08-04-2014Pomor.2014.1234w/s określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czersk
01-05-2014Pomor.2014.1548w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Chojnickiej, Długiej i Polnej we wsi Łąg
19-02-2014Pomor.2014.442w/s ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
19-02-2014Pomor.2014.441w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania, w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
19-02-2014Pomor.2014.431w/s określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
01-01-2014Pomor.2014.838Uchwała budżetowa na 2014 rok
04-02-2014Pomor.2014.210w/s upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
19-12-2013Pomor.2013.4286w/s regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk
19-12-2013Pomor.2013.4288w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
19-12-2013Pomor.2013.4291w/s ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Czersk
19-12-2013Pomor.2013.4287w/s określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku