Akty tematycznie:

Pomoc społeczna i pomoc rodzinie
Ilość aktów: 8
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Pomor.2015.1889w/s zmiany Uchwały Nr XLVI/447/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
12-08-2014Pomor.2014.2578w/s zmiany statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku
19-02-2014Pomor.2014.442w/s ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
19-02-2014Pomor.2014.441w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania, w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
19-02-2014Pomor.2014.431w/s określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
04-02-2014Pomor.2014.210w/s upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
06-11-2013Pomor.2013.3623w/s przyjęcia gminnego programu wyrównywania szans oraz edukacyjnego wspierania dzieci i młodzieży
15-01-2013Pomor.2012.4576w/s przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czersk”