Wszystkie
Ilość aktów: 221
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
19-12-2013Pomor.2013.4293w/s zmiany Uchwały Nr XXXII/309/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie „Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli”
19-12-2013Pomor.2013.4285w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
19-12-2013Pomor.2013.4292w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
19-12-2013Pomor.2013.4290w/s obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
19-12-2013Pomor.2013.4289w/s ustalenia opłaty targowej
06-11-2013Pomor.2013.3622w/s określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
06-11-2013Pomor.2013.3623w/s przyjęcia gminnego programu wyrównywania szans oraz edukacyjnego wspierania dzieci i młodzieży
06-11-2013Pomor.2013.3616w/s określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
01-07-2013Pomor.2013.2548w/s regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk
20-06-2013Pomor.2013.2374w/s ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
01-09-2013Pomor.2013.2450partnerstwo na rzecz realizacji Projektu „Chojnicko- Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny”
08-05-2013Pomor.2013.3124w/s udzielenia pełnomocnictwa
19-06-2013Pomor.2013.2320w/s nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Czersku
02-05-2013Pomor.2013.1909w/s ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Czersk
02-05-2013Pomor.2013.1902w/s nadania nazw ulicom we wsi Łąg
02-05-2013Pomor.2013.1906w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
02-05-2013Pomor.2013.1905w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Pomor.2013.1345w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXVI/160/96 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk obejmującego obszar ograniczony od zachodu i północy ul. Królowej Jadwigi, od wschodu linią rozgraniczającą projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Pomorskiej w kierunku północnym, od południa uiicą Pomorską jako zmianę dotychczas obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie
Pomor.2013.1340w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXVI//255/97 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 4 lipca 1997 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk obejmujących fragmenty terenów we wsiach Lubna, Złotowo, Krzyż, Rytel, Konigort, Gutowiec, Pustki, Wieck, Łąg, Łąg Lipki, Kurcze, jako zmian dotychczas obowiązującego na tych terenach miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk
Pomor.2013.1342w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXII/236/2000 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny w gminie Czersk: część działki nr 687 we wsi Rytel, działkę nr 111/1 we wsi Złe Mięso (soł. Łąg Lipki), działkę nr 286/4 we wsi Zapędowo i działkę nr 389/3Lp we wsi Lutom
Pomor.2013.1348w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XIII/98/07 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku - ze zmianą „2007”
Pomor.2013.1344w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXII/228/2000 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Czersk -Śródmieście obejmującej część działki nr 518/10 przy ul. J. Ostrowskiego
Pomor.2013.1341w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXX/338/01 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących fragmenty miasta Czersk
Pomor.2013.1343w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały VIII/83/03 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Czersk - tereny działek o numerach: nr 337/16, 337/22, 337/26, 337/27
Pomor.2013.1339w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXIII/382/02 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Czersk - tereny działek o numerach: 400/12, 400/28, 400/29, 400/47, 400/48, 400/49 i cz. 400/54 przy ul. J. Ostrowskiego
Pomor.2013.1512w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXIII/384/02 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących fragmenty gminy Czersk
Pomor.2013.1346w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały VIII/80/03 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk obejmujących tereny we wsiach Łąg (w obrębie Łąg dz. nr 72/1, 75 i 76/4, i części dz. nr 74 i 76/3,), Łąg Szyszkowiec (w obrębie Łag Lipki dz. nr 47/10÷20), Gutowiec (w obrębie Krzyż dz. nr 326/2÷6), Rytel (w obrębie Rytel dz. nr 353/12, 514/2, 760/2, 761/2, 765/2), Zawada (w obrębie Wieck dz. nr 181/1) i Złe Mięso (w obrębie Łąg Lipki dz. nr 125/8)
Pomor.2013.1347w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XV/132/07 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie ewidencyjnym Ostrowite
26-03-2013Pomor.2013.1351w/s wyznaczenia targowiska i zatwierdzenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Czersku
26-03-2013Pomor.2013.1350w/s ustalenia opłaty targowej
27-03-2013Pomor.2013.1358w/s poboru opłaty targowej i wskazania jej inkasentów
Pomor.2013.351w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XIII/92/07 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Czersk
Pomor.2013.353w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały V/57/03 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata
Pomor.2013.666w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały VI/41/98 Rada Miejskiej Czersk z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonach ulic: Królowej Jadwigi, Łosińskiej 41, Mleczarskiej 13, Łukowskiej i Łąkowej w Czersku
Pomor.2013.354w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały VII/53/99 Rada Miejskiej Czersk z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Rytlu
Pomor.2013.667w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały VI/39/98 Rada Miejskiej Czersk z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, usług, ulic lokalnej i dojazdowych w rejonie ulicy Tucholskiej (strona zachodnia) w Czersku
Pomor.2013.356w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały III/33/02 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Pomor.2013.355w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XIII/125/03 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym
Pomor.2013.352w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXIII/377/02 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Rytlu
Pomor.2013.668w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały V/30/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji szkołom i przedszkolom publicznym prowadzonym przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego
Pomor.2013.367w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXVI/159/96 Rady Miejskiej Czersk z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk obejmującego: we wsi Złotowo działki nr 17, 213/1÷6, 293/1, we wsi Będżmierowice działkę nr 171/5, we wsi Łąg część działek nr 27/1÷12, we wsi Łąg-Lipki działki nr 10, nr 355/5 i część nr 273, we wsi Lubna działki nr 99/2 i nr 168/1, we wsi Malachin działki nr 112/1 i nr 268/3, we wsi Łukowo działkę nr 57/22, we wsi Ostrowite działki nr 228, 229, 500, 542/17, 542/18, 542/30 i część nr 542/31, we wsi Klaskawa działkę nr 180 i część nr 23/2, we wsi Rytel działki nr 348, 661/10, 720/1, 720/4, 752/1÷5 i 753, we wsi Krzyż działkę nr 819/1, oraz we wsi Gutowiec działkę nr 248/1 jako zmiany dotychczas obowiązującego na tych terenach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
14-02-2013Pomor.2013.659w/s obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
14-02-2013Pomor.2013.663w/s określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
20-12-2012Pomor.2013.665w/s podziału Gminy Czersk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
06-03-2013Pomor.2013.1002w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Gen. Hallera w Czersku.
01-01-2013Pomor.2013.660Uchwała budżetowa na 2013 rok
15-01-2013Pomor.2012.4576w/s przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czersk”
18-12-2012Pomor.2012.3910w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
18-12-2012Pomor.2012.3909w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Pomor.2013.635do umowy o współpracy dotyczącej projektu „Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie", zawartej w dniu 23 marca 2011 r.